Deklaracja dostępności

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony rowerybrenna.pl, którego OPKiS jest zarządcą:

rowerybrenna.pl

Data publikacji strony internetowej: 10 grudzień 2016 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23 wrzesień 2017 r.
Oświadczenie sporządzono dnia: 18 wrzesień 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
• część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
• niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
• na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
• do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
• niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
• brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
• niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
• niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
• na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.
Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
• zmiana wielkości czcionki,
• zmiana kontrastu.

Obsługa osób słabosłyszących
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.
W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:
• kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
• kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – którego zapewnia Urząd Gminy Brenna;
• kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: opkis@brenna.org.pl
• przesyłanie faksów pod numer: 33 858 69 71.
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres opkis@brenna.org.pl lub faksem na numer 33 858 69 71 albo poprzez dostarczenie pisma o zapotrzebowaniu do Biura Podawczego urzędu (Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, Brenna).
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).

Dostępność architektoniczna:

Informacja Turystyczna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
• do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się na parterze budynku Urzędu Gminy w Brennej,
• w odległości ok. 50 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy,
• przed budynkiem znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
• na parterze usytuowane jest Biuro Podawcze, do którego można wjechać na wózku,
• budynek z lewej strony wyposażony jest podjazd dla osób na wózkach,
• w budynku nie ma toalety przystosowanej dla niepełnosprawnych,
• w budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braill’a, ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących,
• do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
• w budynku nie ma windy.
Amfiteatr w Parku Turystyki, ul. Malinowa 2b, 43-438 Brenna
• do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się na parterze budynku,
• w odległości ok. 350 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy,
• najbliższe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy (1 miejsce, 350 m. od Amfiteatru), oraz na parkingu przy Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela (2 miejsca, 350 m. od Amfiteatru).
• na parterze usytuowane są biura pracowników, do których można wjechać na wózku,
• na parterze budynku mieszczą się również ogólnodostępne toalety z osobnym wejściem, w których znajduje się 1 toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych,
• do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
• w budynku nie ma windy.
Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”, ul Wyzwolenia 68, 43-438 Brenna
• do budynku prowadzą trzy wejścia, każde znajduje się na parterze i do każdego można podjechać na wózku inwalidzkim,
• w odległości ok. 350 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy,
• najbliższe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy (1 miejsce, 350 m. od BDZ „Przytulia”), oraz pod Hotelem „Kotarz” (2 miejsca, 300 m. od BDZ „Przytulia”)
• na parterze mieszczą się biura pracowników oraz sala ekspozycyjna, do których można wjechać na wózku,
• w budynku jest 1 toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych,
• sala ekspozycyjna posiada podstawowe opisy w alfabecie Braill’a, oraz część materiałów w wersji audio,
• do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
• w budynku nie ma windy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt,opkis@brenna.org.pl można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 853 65 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o która stronę internetowa lub aplikacje mobilna chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.